Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Město Potštát > Aktuality

Aktuality


Hlášení MR

Prodloužená splatnost  poplatků za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů a pronájem pozemků za rok 2020 končí 31.5.2020. Občany, kteří nemají poplatky uhrazeny, vyzýváme k okamžité úhradě poplatků na účet města 1883128319/0800 nebo hotově na pokladně MěÚ v úřední hodiny. Od 1. 6. 2020 nebudou  nádoby na KO bez známky na rok 2020 vyváženy!! Jedná se cca o 200 poplatníků!!!!


Publikováno 20. 5. 2020 9:22

Oznámení MVDr. Piskovké

MVDr. Piskovská.jpg


Publikováno 18. 5. 2020 11:16

Oznámení MUDr. Hladíkové

MUDr. Hladíková.jpg


Publikováno 18. 5. 2020 9:00

Zápis do ZUŠ

Přijímací řízení pro rodiče 20202021.doc


Publikováno 15. 5. 2020 11:11

Svoz VO a NO 16.5.2020

Svoz KO 16.5.2020.jpg


Publikováno 11. 5. 2020 13:31

Informace pro rodiče dětí MŠ před nástupem do MŠ Potštát

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ POTŠTÁT

 • Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020, MŠ bude v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hodin
 • Zájemci o umístění dítěte do MŠ se nahlásí nejpozději do 18. května 2020 telefonicky na č. 737 86 14 97, nebo na e-mail:  ivana.stiskalova@seznam.cz
 • V případě počtu dětí do 15 bude z těchto vytvořena jedna skupina, v případě většího počtu budou děti rozděleny dle věku do dvou skupin
 • Z důvodů minimalizace rizika kontaminace budou na spaní přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů
 • Děti MŠ budou v doprovodu vstupovat do budovy školy hlavním vchodem, v prostoru před šatnou MŠ předají dítě pracovníkovi MŠ

Preventivní opatření v MŠ Potštát:

 • První den, tj. 25. 5. předají zákonní zástupci pedagogickému pracovníkovi MŠ podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí ve škole vždy v pracovní dny dopoledne
 • K pobytu v MŠ budou přijímány pouze děti bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota), pro děti trpící alergií je potřeba doložit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění
 • Rodič dítě předá přítomnému pracovníkovi školy v prostorách před šatnou MŠ v tzv. „ranním filtru“ s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Před vstupem do třídy bude dítěti změřena teplota a při sebemenším náznaku onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu umyje a řádně vydezinfikuje ruce.
 • V případě podezření na infekci bude ihned informován zákonný zástupce dítěte, dítě bude umístěno do karanténní místnosti, kde s pedagogickým dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce

Další opatření k provozu:

 • Pedagogický personál v MŠ bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu, používání desinfekčních prostředků a dodržování preventivních opatření.
 • O podrobnostech prevence se můžete informovat v MŠ.
 • Desinfekci zajistí MŠ a k osušení rukou připraví jednorázové papírové ručníky.
 • Používat se budou výhradně papírové jednorázové kapesníky a po vysmrkání si dítě vždy umyje ruce mýdlem a vydezinfikuje ruce.
 • Zvýšená pozornost bude kladena na dezinfekci hrníčků a nádobí a ostatních předmětů, se kterými děti manipulují nebo se jich dotýkají

Hygienická opatření, stravování

 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor desinfekcí vhodnými prostředky, časté větrání a zařazování pobytu venku podle klimatických podmínek, vždy však pouze v areálu školy
 • Před a po servírování jídla budeme stoly umývat a desinfikovat.
 • Příbory si děti nebudou brát hromadně.
 • Hrnečky se budou během dne několikrát umývat.
 • Školní kuchyně a jídelna bude v provozu od 25. 5. a to za dodržení zvýšených hygienických opatření
 • Dětem bude zajištěno stravování v běžném režimu
 • Platby za stravování poběží v obvyklém režimu, po dohodě s vedoucí ŠJ nejlépe bezhotovostně

 

Různé:

 • „Školkovné“ bude opětovně vybíráno až od měsíce června 2020
 • Podrobnější informace sledujete na internetových stránkách a facebooku naší MŠ. Poradí Vám také paní učitelky.

Publikováno 6. 5. 2020 15:02

Podmínky provozu Základní školy Potštát do konce školního roku 2019/2020

PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 • Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v Potštátě v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.
 • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška jednorázová či plátěná, respirátor) – uvedené neplatí pro osoby s výjimkou povinného zakrytí nosu a úst
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • Žáci 9. ročníku navštěvující konzultace budou vstupovat do školy pravým bočním vstupem od kotelny a to až po vyzvání pedagogickým pracovníkem v 8,15 hodin
 • Žáci 1. stupně budou vstupovat do školy v 7,15 hodin vždy v doprovodu vyučujícího
 • Pro vstup do budovy je určen:
  • Pro žáky 1. ročníku hlavní vchod
  • Pro žáky 2. a 3. ročníku vchod pravým koridorem (od kotelny)
  • Pro žáky 4. a 5. ročníku vchod levým koridorem
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny, vyzvedává je a zajistí plynulý přesun do učebny
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a ne jejich doprovodu

V budově školy

 

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, v učebně především při frontální výuce rozhodne vyučující, zda žáci mít roušky budou nebo ne
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (použitou roušku si žák odnese domů a následující den si přinese novou nebo vypranou a vyžehlenou)
 • Každý žák si přinese z domova v sáčku přezůvky, do kterých se po vstupu do budovy přezuje a do sáčku si vloží svoji venkovní obuv. Sáček s obuví a také oblečení si žák bere do učebny – z důvodu minimalizování rizika kontaminace nebudou šatny v provozu
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru.
 • Dle možností budou žáci trávit přestávky venku v areálu školy (vždy s rouškami)
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Místnosti budou pravidelně větrány každou hodinu min. 5 minut
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů – úklid 3x denně (před příchodem žáků, po jejich odchodu a v průběhu dne prostory toalet, kliky, vypínače apod.)
 • Odpadkové koše opatřené jednorázovými hygienickými sáčky budou vyprazdňovány vždy po ukončení výuky

 

Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, tato bude k dispozici v každé učebně.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do třídní knihy
 • Žákům bude namátkově měřena teplota bezdotykovým teploměrem

V případě příznaků má škola zajištěnu karanténní místnost – hudebna, kam bude žák umístěn pod dohledem pedagoga a vyčká příchodu zákonného zástupce, který bude o situaci informován. O podezření bude škola informovat také spádovou hygienickou stanici

 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci by pak byli umístěni do jiné místnosti nebo změnili aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Pravidla úklidu

 

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy - čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněn!!!.

 

Organizování aktivit

 

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy:
 • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020
 • v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
 • Pro žáky 1. stupně budou organizovány dopolední výukové aktivity - bude sestaven zvláštní rozvrh a organizace přestávek tak, aby bylo minimalizováno setkávání žáků různých skupin o přestávkách nebo v době obědů
 • Dopolední vzdělávací aktivity budou zahájeny vždy v 7,25 hodin
 • Minimální počet hodin dopoledních aktivit je stanoven na 4 hodiny, vždy bude v případě potřeby zajištěn dohled nad žáky do doby jejich odchodu ze školy (odjezd autobusů, vyzvednutí zákonným zástupcem, členem domácnosti apod.)
 • V případě zvýšeného zájmu rodičů mohou být organizovány odpolední aktivity a to zvlášť pro každou skupinu – nutno dohodnout s paní učitelkou třídní do 18. 5. 2020
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (každá skupina minimálně 2 vyučující)
 • Škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro své kmenové žáky, kteří plní povinnou školní docházku.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Ranní ani odpolední družina není poskytována.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Pro žáky, kteří se nebudou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, bude i nadále probíhat distanční forma výuky.

 

 

Stravování

 • Od pondělí 25. 5. bude v provozu školní kuchyně a jídelna
 • Obědy budou poskytovány v klasické podobě podle jídelníčku za dodržení všech podmínek zvýšené hygieny, bezpečnosti a prevence

 

 

 

V Potštátě 5. 5. 2020

 

Mgr. Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

http://zs-potstat.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8CESTN%C3%89-PROHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D.pdf

 


Publikováno 6. 5. 2020 14:59

Kadeřnictví - obnovení provozu

Kadeřnictví pí. Martynková obnovuje provoz 11.5. v 11:00

 


Publikováno 28. 4. 2020 7:28

Pedikúra - obnovení provozu

Pedikúra pí. Mácová obnovuje v pondělí 18.5. provoz.

Platí objednávky z 23.3.

Časy objednání si můžete ověřit na  tel. 581 624 275.

 


Publikováno 27. 4. 2020 8:58

Zápis do MŠ

ZÁPIS DÍTĚTE DO MŠ.docx


Publikováno 23. 4. 2020 13:13