Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Město Potštát > Aktuality > Podmínky provozu Základní školy Potštát do konce školního roku 2019/2020

Podmínky provozu Základní školy Potštát do konce školního roku 2019/2020PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 • Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v Potštátě v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku ve škole.
 • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška jednorázová či plátěná, respirátor) – uvedené neplatí pro osoby s výjimkou povinného zakrytí nosu a úst
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • Žáci 9. ročníku navštěvující konzultace budou vstupovat do školy pravým bočním vstupem od kotelny a to až po vyzvání pedagogickým pracovníkem v 8,15 hodin
 • Žáci 1. stupně budou vstupovat do školy v 7,15 hodin vždy v doprovodu vyučujícího
 • Pro vstup do budovy je určen:
  • Pro žáky 1. ročníku hlavní vchod
  • Pro žáky 2. a 3. ročníku vchod pravým koridorem (od kotelny)
  • Pro žáky 4. a 5. ročníku vchod levým koridorem
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny, vyzvedává je a zajistí plynulý přesun do učebny
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a ne jejich doprovodu

V budově školy

 

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, v učebně především při frontální výuce rozhodne vyučující, zda žáci mít roušky budou nebo ne
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (použitou roušku si žák odnese domů a následující den si přinese novou nebo vypranou a vyžehlenou)
 • Každý žák si přinese z domova v sáčku přezůvky, do kterých se po vstupu do budovy přezuje a do sáčku si vloží svoji venkovní obuv. Sáček s obuví a také oblečení si žák bere do učebny – z důvodu minimalizování rizika kontaminace nebudou šatny v provozu
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru.
 • Dle možností budou žáci trávit přestávky venku v areálu školy (vždy s rouškami)
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Místnosti budou pravidelně větrány každou hodinu min. 5 minut
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů – úklid 3x denně (před příchodem žáků, po jejich odchodu a v průběhu dne prostory toalet, kliky, vypínače apod.)
 • Odpadkové koše opatřené jednorázovými hygienickými sáčky budou vyprazdňovány vždy po ukončení výuky

 

Ve třídě

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, tato bude k dispozici v každé učebně.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do třídní knihy
 • Žákům bude namátkově měřena teplota bezdotykovým teploměrem

V případě příznaků má škola zajištěnu karanténní místnost – hudebna, kam bude žák umístěn pod dohledem pedagoga a vyčká příchodu zákonného zástupce, který bude o situaci informován. O podezření bude škola informovat také spádovou hygienickou stanici

 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci by pak byli umístěni do jiné místnosti nebo změnili aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Pravidla úklidu

 

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený v ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy - čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněn!!!.

 

Organizování aktivit

 

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy:
 • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020
 • v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
 • Pro žáky 1. stupně budou organizovány dopolední výukové aktivity - bude sestaven zvláštní rozvrh a organizace přestávek tak, aby bylo minimalizováno setkávání žáků různých skupin o přestávkách nebo v době obědů
 • Dopolední vzdělávací aktivity budou zahájeny vždy v 7,25 hodin
 • Minimální počet hodin dopoledních aktivit je stanoven na 4 hodiny, vždy bude v případě potřeby zajištěn dohled nad žáky do doby jejich odchodu ze školy (odjezd autobusů, vyzvednutí zákonným zástupcem, členem domácnosti apod.)
 • V případě zvýšeného zájmu rodičů mohou být organizovány odpolední aktivity a to zvlášť pro každou skupinu – nutno dohodnout s paní učitelkou třídní do 18. 5. 2020
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (každá skupina minimálně 2 vyučující)
 • Škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro své kmenové žáky, kteří plní povinnou školní docházku.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Ranní ani odpolední družina není poskytována.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Pro žáky, kteří se nebudou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, bude i nadále probíhat distanční forma výuky.

 

 

Stravování

 • Od pondělí 25. 5. bude v provozu školní kuchyně a jídelna
 • Obědy budou poskytovány v klasické podobě podle jídelníčku za dodržení všech podmínek zvýšené hygieny, bezpečnosti a prevence

 

 

 

V Potštátě 5. 5. 2020

 

Mgr. Karel Machyl, ředitel ZŠ a MŠ Potštát

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

http://zs-potstat.cz/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8CESTN%C3%89-PROHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D.pdf